What Is Bệnh In English / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Zqnx.edu.vn

What’S The Time In English

Explanation

There are two common ways of telling the time.

Formal but easier way

Say the hours first and then the minutes.

Example: 7:45 – seven forty-five

For minutes 01 through 09, you can pronounce the ‘0’ as oh.

Example: 11:06 – eleven (oh) six

More popular way

Say the minutes first and then the hours. Use past and the preceding hour for minutes 01 through 30. Use to and the forthcoming hour for minutes 31 through 59, but .

Example: 7.15 – fifteen minutes past seven

Example: 7.45 – fifteen minutes to eight

Another possibility of saying ’15 minutes past’ is: a quarter past

Another possibility of saying ’15 minutes to’ is: a quarter to

Another possibility of saying ’30 minutes past’ is: half past

Example: 5:30 – half past five

Watch

Note

Use o’clock only at the full hour.

Example: 7:00 – seven o’clock (but 7:10 – ten past seven)

In English ordinary speech, the twelve-hour clock is used. Timetables usually use the twenty-four-hour clock. In spoken English, the twenty-four-hour clock is, however, only used in official announcements, but not in ordinary speech.

Beispiel: 17:20 – twenty past five

For times around midnight or midday you can use the expressions midnight or midday / noon instead of the number 12.

Beispiel: 00:00 – midnight

Beispiel: 12:00 – midday or noon

To make clear (where necessary) whether you mean a time before 12 o’clock noon or after, you can use in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Use in the morning before 12 o’clock noon, after 12 o’clock noon use in the afternoon. When to change from afternoon to evening, from evening to night and from night to morning depends on your sense of time.

Example: 3:15 – a quarter past three in the morning OR a quarter past three at night

More formal expressions to indicate whether a time is before noon or after are a.m. (also: am – ante meridiem, before noon) and p.m. (also: pm – post meridiem, after noon). Use these expression only with the formal way of telling the time.

Example: 3:15 – three fifteen a.m.

It is not usual to use a.m. and p.m. with past/to.

Example: 3:15 – fifteen minutes past three OR a quarter past three

American English

Beside past Americans often use after.

Example: 06:10 – ten past/after six

But: in time expressions with half past it is not usual to replace past by after.

Example: 05:50 – ten to/before/of/till six

Exercise

Exercise on Telling the Time

Bệnh Giang Mai Tiếng Anh Là Gì ? English

Bệnh giang mai tiếng anh là gì ?

Bệnh Giang mai tiếng anh gọi là syphilis là một bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra. Bệnh giang mai cũng có thể bị bẩm sinh do truyền từ mẹ sang con nhưng con đường lây bệnh chủ yếu là qua đường tình dục do quan hệ tình dục bừa bãi không an toàn.

Bài viết tiếng anh về bệnh giang mai

What is Syphilis

Syphilis is a sexually transmitted disease (STD) caused by a type of bacteria known as a spirochete (through a microscope, it looks like a corkscrew or spiral). It is extremely small and can live almost anywhere in the body.

Giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) do vi khuẩn tên là khuẩn xoắn gây ra (qua kính hiển vi, nó trông giống như cái mở nút chai hay vòng xoắn). Nó cực nhỏ và có thể sống gần như ở bất cứ nơi đâu trong cơ thể.

What Are the Symptoms?

Syphilis occurs in several different stages:

In the first stage of syphilis, red, firm, and sometimes wet sores that don’t hurt appear on the vagina, rectum, penis, or mouth. There is often just one sore, but there may be several. This type of sore is called a chancre (pronounced: shang-ker). Chancres appear on the part of the body where the spirochetes moved from one person to another. Someone with syphilis may also have swollen glands during this first stage.

After a few weeks, the chancre will disappear, but that’s not a sign that the disease has gone away. In fact, if the infection hasn’t been treated, the disease will continue to get worse.

Syphilis is highly contagious during this first stage. Unfortunately, it can be easy to miss because the chancres are painless and can appear in areas that may not be easy to see, like in the mouth, under the foreskin, or on the anus. This means that people may not know that they are infected, and can pass the disease on to others without realizing it.

If syphilis hasn’t been treated yet, the person will often break out in a rash (especially on the soles of the feet and palms of the hands) and may also notice flu-like symptoms, such as fever and achiness. This can happen weeks to months after the chancre first appears. Sometimes the rashes associated with syphilis can be very faint or look like rashes from other infections and, therefore, may not be noticed. Sores sometimes appear on the lips, mouth, throat, vagina, and anus – but many people with secondary syphilis don’t have sores at all.

The symptoms of this secondary stage will go away with or without treatment. But if the infection hasn’t been treated, the disease can continue to progress. Syphilis is still contagious during the secondary stage.

If syphilis still hasn’t been treated yet, the person will have a period of the illness called latent (hidden) syphilis. This means that all the signs of the disease go away, but the disease is still. Even though the disease is “hiding,” the spirochetes are still in the body. Syphilis can remain latent for many years.

If the disease still hasn’t been treated at this point, some develop tertiary (or late-stage) syphilis. This means the spirochetes have spread all over the body and can affect the brain, the eyes, the heart, the spinal cord, and bones. Symptoms of late syphilis can include difficulty walking, numbness, gradual blindness, and possibly even death.

Triệu chứng là gì?

Giang mai xuất hiện thành nhiều giai đoạn khác nhau:

Trong giai đoạn giang mai đầu tiên, có những chỗ loét đỏ, cứng, và đôi khi ẩm ướt không gây đau xuất hiện trên âm đạo, trực tràng, dương vật, hay miệng. Thường thì chỉ có một chỗ loét, nhưng cũng có thể có vài chỗ. Loại loét này được gọi là săng (phát âm: shang-ker). Săng xuất hiện trên một bộ phận trong cơ thể nơi khuẩn xoắn truyền từ người này sang người khác. Người mắc bệnh giang mai cũng có thể có các tuyến bị sưng trong giai đoạn đầu tiên này.

Sau vài tuần, săng sẽ biến mất, nhưng đó không phải là dấu hiệu khỏi bệnh. Thực ra, nếu chỗ nhiễm trùng không được điều trị thì bệnh sẽ tiếp tục trở nên tệ hơn.

Giang mai rất dễ lây lan trong giai đoạn đầu tiên này. Thật đáng tiếc, nó có thể dễ bị bỏ sót vì săng không gây đau đớn và có thể xuất hiện ở những vùng có thể không dễ dàng nhìn thấy, như trong miệng, dưới bao quy đầu, hay trên hậu môn. Điều này có nghĩa là có thể mọi người không biết là họ bị nhiễm bệnh, và có thể truyền bệnh sang người khác mà không biết.

Nếu giang mai chưa được điều trị, người bệnh sẽ thường nổi mẩn ngứa (nhất là trên lòng bàn chân và lòng bàn tay) và cũng có thể nhận thấy các triệu chứng giống như cúm, như là sốt và đau nhức. Điều này có thể xảy ra vài tuần cho đến vài tháng sau khi săng xuất hiện lần đầu tiên. Đôi khi chỗ nổi mẩn ngứa do giang mai có thể mờ đi hoặc trông giống như chỗ nổi mẩn ngứa do nhiễm các bệnh khác, do đó mà người ta không nhận ra. Chỗ loét đôi khi xuất hiện trên môi, miệng, họng, âm đạo, và hậu môn – nhưng nhiều người mắc bệnh giang mai thời kỳ thứ hai không có vết loét nào.

Các triệu chứng trong giai đoạn thứ hai này sẽ mất đi dù có được điều trị hay không. Nhưng nếu như chỗ nhiễm trùng không được điều trị thì bệnh có thể tiếp tục tiến triển. Giang mai vẫn còn lây nhiễm trong giai đoạn thứ hai. Giang mai tiềm ẩn

Nếu giang mai vẫn chưa được điều trị thì người bệnh sẽ trải qua thời kỳ bệnh được gọi là giang mai tiềm ẩn (ẩn). Điều này có nghĩa là tất cả các dấu hiệu của bệnh này đều không còn nữa, nhưng vẫn còn bệnh. Dù cho bệnh “tiềm ẩn” nhưng khuẩn xoắn vẫn còn trong cơ thể. Giang mai có thể tiếp tục tiềm ẩn trong nhiều năm.

Nếu bệnh vẫn không được điều trị vào thời điểm này thì một số trường hợp làm phát triển giang mai thời kỳ thứ ba (hay giai đoạn cuối). Điều này có nghĩa là khuẩn xoắn đã lan ra toàn thân và có thể gây ảnh hưởng đến não, mắt, tim, tuỷ sống, và xương. Các triệu chứng giang mai thời kỳ cuối có thể bao gồm khó đi đứng, tê, mù dần dần, và thậm chí có thể làm chết người.

How Is It Treated?

If you think you may have syphilis or if you have had sexual contact with someone who might have syphilis, see your doctor or gynecologist right away. It can sometimes be difficult to spot chancres. So it’s important to get checked on a regular basis, especially if you have had unprotected sex and/or more than one sex partner.

Depending on the stage, the doctor can make a diagnosis by examining the discharge from chancres under a special microscope or by doing a blood test to look for signs of infection. Let the doctor know the best way to reach you confidentially with any test results.

Early stages of syphilis are easily cured with antibiotics. Someone who has been infected for a while will need treatment for a longer period of time. Unfortunately, damage to the body from the late stage of syphilis cannot be treated. However, even in the late stage, it is important to get treatment. This can prevent further damage to the body. Anyone with whom you’ve had unprotected sex should also be checked for syphilis immediately.

Bệnh giang mai được điều trị như thế nào?

Nếu như bạn nghĩ rằng có thể bạn mắc bệnh giang mai hay bạn đã quan hệ tình dục với người có thể mắc bệnh giang mai thì ngay lập tức hãy đi khám bác sĩ hay bác sĩ phụ khoa. Đôi khi có thể khó phát hiện ra chỗ loét. Như vậy điều quan trọng là phải được kiểm tra thường xuyên, nhất là nếu như bạn đã quan hệ tình dục không an toàn và / hoặc bạn có nhiều bạn tình.

Tùy từng giai đoạn, bác sĩ có thể chẩn đoán bằng cách kiểm tra mủ từ vết loét chảy ra thông qua kính hiển vi đặc biệt hay bằng cách làm xét nghiệm máu để tìm ra dấu hiệu nhiễm trùng. Hãy cho bác sĩ biết cách tốt nhất để báo cho bạn biết bất kỳ kết quả xét nghiệm nào một cách kín đáo.

Các giai đoạn giang mai ban đầu dễ dàng được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Người bị nhiễm bệnh được một thời gian sẽ cần phải điều trị trong một thời gian dài hơn. Thật đáng tiếc, tổn hại cho cơ thể từ giai đoạn cuối giang mai không thể điều trị được. Tuy nhiên, ngay cả trong giai đoạn cuối, điều quan trọng là phải được điều trị.

Điều này có thể ngăn ngừa tổn hại thêm cho cơ thể. Bất kỳ người nào mà bạn đã từng quan hệ tình dục không an toàn cũng nên được kiểm tra giang mai ngay lập tức.

Nicotine Withdrawals: What Are They And How Can I Overcome Them?

Millions of people know from personal experience that smoking is a tough habit to kick. The reason is that nicotine is addictive. Even though nicotine’s high isn’t as dramatic as cocaine or heroin’s, it’s equally as addictive as those illegal drugs.

And nicotine withdrawal is very real. It’s why so many smokers try many times before they finally quit for good.

Nicotine affects all areas of your body, from your heart and blood vessels to your hormones, metabolism, and brain. When you don’t have it anymore, you go through withdrawal. You’ll physically crave that nicotine hit and become irritable if you can’t have it.

Nicotine withdrawal usually lasts only a month or so, but you could be fighting the mental battle against cigarettes for a long time.

How Nicotine Withdrawal Works

Depending on how long you’ve smoked and how many cigarettes you have a day, symptoms of nicotine withdrawal can last anywhere from several days to several weeks.

Mental, Emotional, and Behavioral Symptoms

Like physical symptoms, how much you are affected mentally and emotionally when you quit smoking will be different for everybody. But assume you will deal with some or all of the following signs of withdrawal:

Smoking relieves stress, so your anxiety can skyrocket when you quit. It tends to pop up around 3 days in and can last a couple of weeks.

Depression. It can start the first day you quit but is generally gone within a month. But if you have a history of anxiety and/or depression, yours could last longer and you might need extra help from your doctor to manage your symptoms.

Irritability. You might have a short fuse — even find yourself angry — from time to time as you deal with the physical symptoms. It’s normal and should pass.

Mental fog. You’ll probably have a hard time concentrating as the nicotine wears off and leaves your body.

Nicotine Withdrawal Timeline

Here’s what you can expect after finishing your final cigarette:

30 minutes to 4 hours: The effects from the nicotine will wear off and you’ll start to crave another cigarette.

10 hours: You’ll be very restless, physically craving a cigarette, and wondering how to fill the time. You may feel sad and hopeless.

24 hours: Irritability kicks in and your appetite increases.

2 days: You’ll have headaches as the nicotine leaves your system.

3 days: The nicotine should be gone now. Your cravings taper off but anxiety will start to rise.

1 week: You made it a week. Pat yourself on the back, you’ve made it through the worst. Keep avoiding those triggers.

2 to 4 weeks: You still won’t have much energy, but the brain fog will be clearing up and your appetite will settle down. Your cough, depression, and anxiety will also improve.

5 weeks on: The challenge now is keeping a strong mental game.

Continued

Nicotine withdrawal involves physical, mental, and emotional symptoms. The first week, especially days 3 through 5, is always the worst. That’s when the nicotine has finally cleared out of your body and you’ll start getting headaches, cravings, and insomnia.

Most relapses happen within the first two weeks of quitting. If you can get over that hump, the physical symptoms will start to go away — but you’ll still be dealing with mental and emotional challenges such as anxiety, depression, and irritability. Those will also taper off after a few weeks.

Physical Withdrawal Symptoms

Everybody is different, and symptoms of withdrawal depend on many things, like how long and how many packs a day you’ve smoked. But for the most part, you can expect to have these common physical issues when you quit:

Appetite. Within a day or so of your last cigarette, your appetite will shoot up for a while. Cigarettes bind to receptors in the brain which augment the release of the neurotransmitters serotonin and dopamine from the brain. These two chemicals reduce hunger, so when they’re out of your system you’ll want to eat more. A lot of people also find that they eat to fill the time when they used to be smoking. And unfortunately, you might crave more carbs and sweets. The first 2 weeks are the worst — most people gain about 5 to 10 pounds as they try to quit smoking.

Cravings. Nicotine cravings are the symptom you will deal with the longest, and they could start just 30 minutes after your last cigarette. Each craving will last only about 15 to 20 minutes, but they’ll keep coming. You’ll need to do your best to avoid triggers (like drinking alcohol or being around people who smoke) and find ways to get yourself through each craving.

Your respiratory system can’t clean itself very well when nicotine is around. As your body works it out, you’ll probably have a cough that could last for a few weeks.

Headaches and These are usually on the mild side, and they’re often the first withdrawal symptom to show up and first to taper off.

Nicotine is a stimulant and perks you up, so you’ll probably feel tired without it. But you’ll also be restless and might have insomnia.

Constipation. For the first month, constipation can be another unpleasant side effect.

Bệnh Sử Và Làm Thế Nào Để Hỏi Bệnh Sử Bằng Tiếng Anh A Medical History And How To Take A Medical History In English

BỆNH SỬ VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỎI BỆNH SỬ BẰNG TIẾNG ANH

A MEDICAL HISTORY AND HOW TO TAKE A MEDICAL HISTORY IN ENGLISH

” Ask, and you will receive; Seek … And K nock … .”

– The Bible-

Nguyễn Phước Vĩnh Cố

Tôn Nữ Thanh Thảo

Tôn Nữ Hải Anh

Bảo Nguyên

Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi đăng lại bài từ blog này

Hỏi bệnh sử tốt là bước quan trọng đầu tiên để điều trị bệnh nhân có hiệu quả. Mỗi y/bác sĩ sẽ có một phong cách và kỹ thuật riêng để hỏi bệnh nhân nhưng để có một cuộc phỏng vấn tốt đòi hỏi y/bác sĩ phải tiến hành các phần cơ bản sau:

I. Các phần trong một bệnh án y khoa

Để có được một bệnh án ghi bằng tiếng Anh sau phần chào và giới thiệu của bác sĩ gồm các phần sau:

1. Các chi tiết cá nhân (personal details)

2. Lời khai bệnh/lý do nhập viện (present complaint)

3. Bệnh sử (past medical history)

4. Tiền sử dùng thuốc (drug history)

5. Tiền sử bệnh trong gia đình (family history)

6. Tiền sử cá nhân và xã hội (social and personal history)

7. Ý kiến bệnh nhân (patient ideas), mối quan tâm (concerns) và trông đợi (expectations)

8. Xem xét các bộ phận và các cơ quan (review of the system)

II. Các câu hỏi của bác sĩ với bệnh nhân

1. Các câu hỏi thường gặp trong phần chi tiết cá nhân. Phần này gồm:

-Câu hỏi về tên tuổi, chiều cao và trọng lượng

-Please tell me your first and your last name.

-Could you tell me your first and your last name? -Can you spell your last name for me please? -How old are you? -When were you born? -How much do you weigh? -What is your height?

-Câu hỏi về nghề nghiệp

– Do you work?

– What do you do for a living?

-Is your work stressful? -Is there much physical activity associated with your work? -How long have you worked in your present job? -What did you do before your present job? – How long have you been retired?

-Câu hỏi về tình trạng hôn nhân

– Do you have a partner?

2. Các câu hỏi thường gặp trong phần lời khai bệnh

Bác sĩ thường hỏi về triệu chứng (symptoms). Đau (pain) là một trong những triệu chứng phổ biến nhất. Glendinning & Howard [1] nêu ra 12 điểm đặc trưng về đau và tương ứng với các đặc trưng đó là các loại câu hỏi tiêu biểu.

a. Vị trí chính (main site):

Where does it hurt?Where is it sore?Show me where it hurts

What part of your head (chest, back, etc.) is affected?

b. Sự lan tỏa (radiation):

Does it go anywhere else?

c. Đặc điểm (character):

Can you describe them?What’s the pain like?What kind of pain is it?

d. Nhân tố gây ra (Precipitating factors):

Does anything bring them on?

e. Thời gian bắt đầu (Time of onset):

When do they start?

f. Thời gian trở lại bình thường (Time of resolution):

When do they stop?

g. Tần xuất (Frequency):

How often do they get them?

h. Nhân tố làm tăng cơn đau (Aggravating factors):

Does anything make them worse?/Is there anything else that affects them?

i. Nhân tố làm giảm cơn đau (Relieving factors):

Does anything make them better?Is there anything that makes it better?

k. Đặc trưng kết hợp (Associated features):

Do you feel anything else wrong when it’s there?Have you any other problems related to the pain?

l. Khoảng thời gian (Duration):

How long do they last?

m. Tính trầm trọng (Severity):

How bad is it?

Có thể dùng từ tắt (acronym) SOCRATES như một cách nhớ hữu ích để hỏi về triệu chứng đau

S ite (vị trí): Where exactly is the pain?

O nset (bắt đầu cơn đau): Where did it start?

Character (đặc điểm): What is the pain like?

R adiation (sự lan tỏa): Does it radiate/ move anywhere?

A ssociated features (đặc trưng kết hợp): Is there anything associated with the pain e.g sweating, vomitting?

T ime course (khoảng thời gian): How long did it last?

E xacerbating/alleviating features (đặc trưng làm tăng/giảm cơn đau): Does anything make it better/worse?

Các câu hỏi về phần bệnh sử có thể tiến hành bằng:

a. Câu hỏi chung chung

Have you suffered from any previous illness?How have you been keeping up to now?Have you ever been admitted to hospital?

b. Câu hỏi về nội khoa (medical)

Have you ever had (headache) before?Have you had TB or whooping cough?Have you ever suffered from epileptic seizures?Have you ever been found to have high blood pressure?Do you get asthma?Do you have diabetes?

c. Câu hỏi về ngoại khoa (surgical)

Have you had any operations in the past?

d. Câu hỏi về sản khoa (obstetric) (nếu thấy thích hợp)

Have you had any pregnancies?Were they normal?Were there any complications such as hypertension and toxaemia, diabetes, Caesarian section?

Có thể dùng từ THREAD như một cách nhớ hữu ích

T uberculosis

H ypertention

R heumatic fever

E pilesy

A sthma, anxiety và arthritis

D iabetes và Depression

4. Các câu hỏi thường gặp trong phần tiền sử dùng thuốc

Các câu hỏi trong phần tiền sử dùng thuốc gồm các bước sau:

a. Chi tiết dùng thuốc (details of drugs and medications):

Are you taking any medications at the moment?Are you any prescription medications?Are you taking any over-the-counter (OTC) medications?Which tablet do you take?Do you use any alternative treatments or remedies for any health problems?Do you use any over-the-counter remedies or herbal or homeopathic medicines?

b. Tần xuất điều trị (Frequency of administration):

How many times a day?

c. Phản ứng phụ và dị ứng (Side-effects and allergies):

Do you get any side effects?Do you know if you are allergic to any drug? Do you have any allergies to to any medications?

d. Tuân theo chế độ thuốc men (compliance):

Do you always remember to take it?

5. Các câu hỏi thường gặp trong phần tiền sử bệnh trong gia đình

Do you have any brothers and sisters?Do you have any children?Are all your close relatives alive?Are your parents alive and well?Is anyone taking regular medication?How old was he when he died?Do you know the cause of death? Does anyone in your family have a serious illness?

6. Các câu hỏi thường gặp trong phần tiền sử cá nhân và xã hội

What kind of house do you live in?Do you live alone?Who shares your home with you?How old are your children?Are any of them at nursery or school?What’s your occupation?Do you have any problems at work?Do you have any financial problems?

7. Các câu hỏi bác sĩ hỏi bệnh nhân thường gặp trong phần ý kiến, mối quan tâm, và sự mong đợi của họ (bệnh nhân)

Ý kiến

What do you you know about this problem/condition/illness?Do you have any ideas about this?How do you think you got this problem?

Mối quan tâm

What are your worries about this?Do you have any concerns?

Sự mong đợi

What do you think will happen?What do you expect from me?What were you hoping we could do for you?

8. Xem xét các bộ phận và các cơ quan

Hỏi về hệ thần kinh (asking about the nervous system)

Can you show me where your head hurts?Can you describe the pain? Is it sharp and intense or dull and not so intense?Do you feel any pressure?How long have you been having headaches?How do your headaches start? Do they start slowly or suddenly?How severe is the pain – can you rank it for me on a scale of 1-10?Do your headaches make you nauseous?

Hỏi về hệ hô hấp (asking about the respiratory system)

Is your cough worse in the morning, in the evening or at night?When is your cough at its worst?Do you cough up any blood?Do you cough anything up?Is your cough dry or productive?Are you short of breath?Do you have any difficulty breathing?How is your breathing?

Hỏi về hệ tim mạch (asking about the cardiovascular system)

Can you show me where the pain is located?Does the pain radiate to any other part of your body?Do you get short of breath when you are active?How long does the pain last?What were you doing when the pain started?Have you ever had this before?

Hỏi về hệ tiết niệu-sinh dục

How often do you urinate each day?Can you describe the appearance of your urine?Do you feel any pain when you urinate?Can you tell me about your urination habits

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Glendinning, E.H & Howard, R (2007) Professional English in Use-Medicine, Cambridge University Press.

[2] Glendinning, E.H & Beverly A.S Holmstrom (2005) English in Medicine, Cambridge University Press.

[3] Pohl, A.C (2002) Test Your Professional English Medical, Pearson ESL.

[4] Thomas Secrest (2009). Guide to Taking a Patient History. Truy cập ngày 2/1/2014 từ chúng tôi …

[5] Nguyễn Phước Vĩnh Cố (2014) Ngôn Ngữ Y Học Tiếng Anh và Dịch Thuật. Truy cập ngày 15/1/2014 từ

https://nguyenphuocvinhco.com/category/y-h%E1%BB%8Dc/